Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców to organ wspierający pracę szkoły. Będziemy wdzięczni za wszystkie Państwa uwagi dotyczące pracy szkoły, sugestie, które mogą wzbogacić naszą ofertę, udoskonalić program wychowawczy i profilaktyczny. Zachęcamy Państwa do współpracy, licząc na aktywność i zainteresowanie funkcjonowaniem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Czekamy na informacje od Państwa. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Z pozdrowieniami – dyrekcja 

Funkcjonowanie Rady Rodziców (informacje ze Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego)

1)  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

a) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
b) w wyborach, o których mowa w pkt. a) jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
c) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły.

3) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4) Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Liceum i programu profilaktyki,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Liceum,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
d) opiniowanie przyznawania stypendiów.

5) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt 4a), program ten ustala Dyrektor Liceum w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

7) Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

a) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
b) przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym  to przeniesienie nastąpiło,
c) śmierci,
d) zrzeczenia się członkostwa,
e) braku udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok