Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

kl.  - przewodniczący SU
kl.  - zastępca Przewodniczącego SU
kl.  - skarbnik

Koordynator: pan Leszek Wcisły
Opiekunowie: pani Klaudia Socha i pan Wojciech Porzucek

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie IV Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu

 1. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu     równym, tajnym i powszechnym. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów,
 2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum,
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,     takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Drodzy licealiści!

Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski czeka na Wasze pomysły, liczy na inicjatywę i zaangażowanie w życie szkoły.

Z przyjemnościa zrealizujemy zaproponowane przez Was pomysły!

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok